Friese Pers Boekerij / Noordboek

0 items.

Dominys, dwersbongels en oare dogenieten

Artikelnummer: 9789033000058

€ 19,50

Beschikbaarheid: Op voorraad

Snel overzicht

Yn “Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten” skriuwt Zylstra oer skoalmasters, Frjentsjerter professoren en benammen dominys yn Fryslân dy’t net opwoechsen wienen tsjin de ferliedings fan jenever, jild en jonge froulju. Foaral yn de earste jierren fan de Reformaasje, dus fan 1580 ôf, doe’t de predikanten noch net foar it útsykjen wienen, sieten der grutte dogenieten tusken de foargongers.


50 ferhalen oer nijsgjirrige Friezen foar nijsgjirrige Friezen

Dominys, dwersbongels en oare dogenieten

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

  • Dominys, dwersbongels en oare dogenieten

Details

Wiger Zylstra is yn 1950 berne op Nes bij Akkrum. Hy hat mear as 40 jier as learaar Nederlânsk, Frysk en skiednis foar de klasse stien. Tagelyk hat hy him dwaande holden mei gedichten en mei de skiednis fan de famylje Zylstra en De Haan. It resultaat dêrfan hat hy sammele yn ferskate bondeltsjes en bondels en dy yn lytse rûnte ferspraat. “Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten” is syn earste boek dat ornearre is foar in breder publyk.

 

Yn “Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten” skriuwt Zylstra oer skoalmasters, Frjentsjerter professoren en benammen dominys yn Fryslân dy’t net opwoechsen wienen tsjin de ferliedings fan jenever, jild en jonge froulju. Pommeranten yn doarp en stêd ferlearen sa harren oansjen en gesach, setten de leafde fan grutske âlden, frou en bern op it spul en seagen in ein kommen oan in faak sa skitterende karriêre. Foaral yn de earste jierren fan de Reformaasje, dus fan 1580 ôf, doe’t de predikanten noch net foar it útsykjen wienen, sieten der grutte dogenieten tusken de foargongers. Benammen dy drank makke in protte dominys ta dûbelhertige moraalridders, dy’t soms amper by steat wienen om de preekstoel op te kommen om it froede tsjerkefolk mei dûbele tonge fan duveldie en duveldei te fertellen.

Extra informatie

Auteur Wiger Zylstra
Taal Frysk
Illustrator
Bindwijze Paperback
Afmetingen 15,2 x 23,8 x 2,0 cm
Aantal pagina's 256
Verschenen in 2016
Druk 1
Uitgeverij Friese Pers Boekerij

Logo FPB-NB

 

 

FPB | NB is de grootste uitgever van boeken in Noord-Nederland en onderdeel van Krijgsman Public Warehousing.

FPB | NB legt zich toe op uitgaven van, voor en over Friesland, Groningen en Drenthe en is verder gespecialiseerd in het ontwikkelen van gelegenheids- en jubileumuitgaven voor bedrijven, overheden, instellingen, gemeenten en verenigingen. In zowel grote als kleine oplagen, compleet met professionele redactionele begeleiding, productie en landelijke distributie.

 

FPB | NB werkt nauw samen met Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, waardoor optimale promotie van uitgaven mogelijk is.

 

Bezoek- en correspondentieadres:
Emmakade 83, 8921 AH Leeuwarden. 
Telefoon 058 - 303 09 10
Mailadres: info@friesepersboekerij.nl


Ideeën voor een boek? Of al een compleet manuscript persklaar?
Stuur het in papieren vorm op naar Emmakade 83, 8921 AH Leeuwarden of mail een PDf- of Word-bestand aan de uitgeverij, t.a.v. Wim de Vries: wimdevries@friesepersboekerij.nl

 

Voor vragen over particuliere bestellingen:
085 - 111 84 02 (9-17 uur).


Voor vragen van boekverkopers:
058 - 303 09 18